Release
2020
Hsinchu, Taiwan

Sculpture

Clay 

//
//
©Chen Yu Wang